Akiko & Hiroshi Takahashi Kitagata apartement Building Takahashi wing | Gifu | 1998
       
     
 Kazuyo Sejima & Yamasei Sekkei Kitagata apartement Building | Gifu | 2000
       
     
956DE171-7A32-4177-BCAD-AC88A0E01151.JPG
       
     
 Arch: Unknown Co-op Olympia | Tokyo | 1965
       
     
81051C22-05F1-4F2A-AA60-DEAA45A6A754.JPG
       
     
 Kikutake kiyonori Passadina Heights | Shituoka | 1974
       
     
 Tadao Ando Rokko Housing I | Kobe | 1981
       
     
 Kazuyo Sejima & Yamasei Sekkei 21 century museum | Kanazawa | 2004
       
     
 Tokyo Metro
       
     
 Discover
       
     
 Akiko & Hiroshi Takahashi Kitagata apartement Building Takahashi wing | Gifu | 1998
       
     

Akiko & Hiroshi Takahashi
Kitagata apartement Building Takahashi wing | Gifu | 1998

 Kazuyo Sejima & Yamasei Sekkei Kitagata apartement Building | Gifu | 2000
       
     

Kazuyo Sejima & Yamasei Sekkei
Kitagata apartement Building | Gifu | 2000

956DE171-7A32-4177-BCAD-AC88A0E01151.JPG
       
     
 Arch: Unknown Co-op Olympia | Tokyo | 1965
       
     

Arch: Unknown
Co-op Olympia | Tokyo | 1965

81051C22-05F1-4F2A-AA60-DEAA45A6A754.JPG
       
     
 Kikutake kiyonori Passadina Heights | Shituoka | 1974
       
     

Kikutake kiyonori
Passadina Heights | Shituoka | 1974

 Tadao Ando Rokko Housing I | Kobe | 1981
       
     

Tadao Ando
Rokko Housing I | Kobe | 1981

 Kazuyo Sejima & Yamasei Sekkei 21 century museum | Kanazawa | 2004
       
     

Kazuyo Sejima & Yamasei Sekkei
21 century museum | Kanazawa | 2004

 Tokyo Metro
       
     

Tokyo Metro

 Discover
       
     

Discover